Cari

Cerita Silinduat atau si Kembar Dari Pulau Samosir

Posted 28-01-2015 11:34  » Team Tobatabo

Mara naso boi juaon ni nasa jolma. Molo nungnga songoni pangalean nituhani naikkon I do jaloon alana songon nabiasa dihataon nasa jolma apalagi saonarion holan mangarencanaon do boi anggo manottuhon holan ibana do naboi (Tuhan) .

Songon barita ni angka natua – tua naparjolo, adong ma sada baoa namaringanan dihuta siDogor-dogor Pangururan dipulau Samosir. Goarna ima Guru Hatimbulon.Guru hatimbulan didokmai sada sibaso manang pandita goar ni datu arak ni pane . Nungnga mansai leleng parsaripean nasida namargoarhon Nansindak Panaluan (ripena) alai ndang radope marianakhon.

Tung ngolgolan do guru hatimbulan dohot ripena I paima – ima andigan lehonnonna dakdanak tu nasida. Martamiang pesai digogoi nasida asa anggiat dilehon tu nasida dakdanak. Marlasnirohama nasida ala dibenge tuhan do alu-alu nasida I .Ndang sadia leleng hamil ma ripenai . Aha ma namasa tunasida? Mansai leleng do asa tubu-tubuan ripenai. Sampe do angka dongan sahutana heran marnida halakki ala dibereng Nansindak ndang ro dope tubuan anak.

Ditingkii masa ma hapar,mataniari pe tung mansai marsipidas jala ndang tartaon nasida lasniari i .Dohot tanope angka siltak ala logoniari. Alanii dohot raja ni huta gelisah mamereng namasai.Ala dung songoni namasai laho ma ibana (raja)mandapothon guru hatimbulan naeng manghataon boasa sampe saonari ndang adong perubahan. Alana menurut raja nihuta ndang dope hea masa songonon. Laho ma nasida mangalu-alu tu Debata dohot maksud mangalului aha alana umbaen sampe songonon. Ditingki i ndang borhat dope nasida naeng mangalualu didokhon guru hatimbulanna tu rajai, aha haroa saonari daso tarjadi sude boi tarjadi ninna mangalusi .

Roma muse raja bius manghataon , alana sude jolma heran do jala sungkun-sungkun boasa ripemu nungnga mansai leleng ndang dope tubuan anak ninna rajai. Dohot dukunpe mandok ripemi nungnga pelelenghu ndang marna tubuan anak . umbenge hatanai mangamukma guru hatimbulan , marbadai ma nasida alai ndang adong na hassitan manang ise. Tingki ima muse ripena I tubuan anak jala silinduat, baoa dohot boru.Umbege baritai udanpe ro ma tung mansai doras . Sude angka suan-suanan tubu mansai bagak-bagak alanii lasma rohani guru hatimbulan , maneat lombu ma nasida songon tanda lasni rohana suang songoni dohot mangusir angka roha hajahaton manang padamehon.

Huhutma dijou penetua-penetua dohot raja adat.nalaho manjamu dohot paboahon naung tubu gellengnai . Dungi dibahen ma goarni sibaoai si Aji DondaHatahutan dohot boru ima goarna si boru TapiNauasan . dung sidung pestai sude angka pamili manang angka tuturna mandok asa unang sama manang asa dipisaon anaknai.Umbege hatani jolma tung alo do rohani guru hatimbulan jala dipatorang ma tu ibana molo anak silinduat apalagi anak dohot boru ndang boi sama dijaga alana boi do ninna I siboan mara.

Sampe do jolma mandok asa anggiat disirang na duai .Alai tong do dijugulhon guru hatimbulan. Leleng nunga leleng jala balgama anaknai ,alai ahana didokni angka raja naparjolo tu guru hatimbulan parbuktido. Dung sidung pestai lao ma guru hatimbulan mamukka sada sopo-sopo naeng inganan ni anakna na duai ima namringanan di pusuk buhit dohot di boan sada biang. Jadi tiap ari do bapanai mamboan manang manaruhon indahan nasida. Dungi balgama borunai ima sitapinauasan. Dinasa hali laho ma ibana mardalan laos tompuma di ida ibana siallangon na margoar piu-piu tanggule manang hau tada-tada na gok suga di bonana.

Sai ro do ijurna marnida buahni tada-tada laos dijukkit ibana jala di allang buahnai massai manis, alanii laos diallang hau tada-tada ma ibana dang boi be turun, dang bot be mataniari di ida si Aji donda ma ibotonai dang di jabu. Sai dilului ma huhut marpikkiri tu dia do lao ibotonai. Adong ma di bereng ibana bogas ni pat na mirip dohot bogas ni ibotonai, sai di ihuthon ma torus huhut di jou-jou goar ni iboto nai, di bereng bapanai ma dang adong jolma di jabu di bereng ma nungga lokkot ibotonai di hau tada-tada I laos di jakkit ibana ma dohot maksud asa mamotong ibotonai, laos dohot ma ibana di allang haui, suang songoni ma biangna.

Di na sahali di bereng bapana ima dang adong jolma di jabu/ di gubuk na gelleng di bereng ma hape nungga lokkot be anaknai dohot biangna, tarsonggot ma ibana mamereng na masai mamittor laho ma ibana manjou datu dohot angka dongan sahutana. Angka datu, tungkang sihir dohot angka ahli na mansai jago nungga berusaha nanaeng manolong alai dang adong hasilna, mala dohot do angka datui di allang hau tada-tadai sampe ma guru hatimbulan habis sude.

Disahali adong ma sada datu mandokkon na boi do tolong onna nasida alai dang pe nungga habis sude akka arta ni guru hatimbulan dang parduli sasude asalma boi selamat akka anakkonna, marsogotnai laho ma nasida dohot datui( datu parpansaginjang) dohot maksud laho manolong anakkonnai hape tamba so tarida do halaki sude, alai adong ma suara di bege na mandok ” ale bapa dohot inang na manubuhon au” umbegei tarsonggot ma guru hatimbulon huhut di alusi ; unang ma kutuk au alai kutuk ma dirim sandiri, alana ho do na laho tu lombang, jala ho do na di pukkul dohot tukkot ai naso boi marpinompar do ho, dungi mangkatai ma tondi: molo songoni do bapa mulai saonari baen ma panjou udan molo logo ni ari, padamehon roha ni pamarenta ta dalam negeri dongan molo porang, dohot akka panggoari tu na so denggan, dungi sae ma akka masalah, marlaoan ma nasa jolma sian ingannani jala laho tu tujuanna sandiri. Songoni ma cerita ni silinduat.

Silinduat/ Kembar

Dahulu kala ada sebuah cerita yang berasal dari Pulau Samosir di desa si dugur-dugur tinggallah seorang laki-laki bernama guru Hatimbulan. Beliau adalah seorang si Baso atau pendeta namanya datu Arak ni pane. Istrinya bernama Nansindak panaluan. Mereka sudah lama menikah tetapi belum juga di karuniai seorang anak. Sesudah perempuan itu hamil maka luar biasa lamanya barulah anak itu lahir, semua penduduk kampung itu menganggap keadaan itu hal yang gaib, saat itu juga terjadi kelaparan juga teriknya tak tertahankan, kerah tanah menutupi hubangan-hubangan dan rawa-rawa.

Karena kepala persatuan pemujaan roh-roh menjadi risau ia pergi menjumpai guru Hatimbulan dan mengatakan kepadanya : mengapa keadaan yang seperti ini tidak berubah-ubah karena kejadia belum pernah terjadi mereka pergi untuk mencari sebabnya dan mengajak kepada Debata atau dewa yang adil sehingga guru Hatimbulan menjawab :” semua bisa terjadi” lalu raja Bius mengatakan :” semua orang heran mengapa istrimu begitu lama hamil para bidan menerangkan bahwa kehamilan itu telah terlalu lama karena perkataan itu maka timbullah pertengkaran akan tetapi tidak ada yang cidera atau mati. Saat itu juga perempuan itu melahirkan anak kembar, seorang anak laki-laki dan perempuan seketika itu juga maka hujan pun turun lebat, semua tanam-tanaman tumbuh dengan segar sehingga guru Hatimbulan memotong seekor lembu untuk mendamaikan kekuasaan jahat itu.

Ia juga mengundang semua pengetua-pengetua dan kepala-kepala dalam perjamuan itu dimana nama anak-anak itu akan di umumkan putra itu di beri nama Aji donda atahutan dan putri itu di bri nama Si boru Tapi nauasan. Sehabis pesta tamu-tamu telah menasehatkan supaya anak-anak itu jangan kiranya bersama-sama di asuh, yang satu kiranya di bawa ke barat dan yang satu lagi di bawa ke timur, sebab kelahiran kembar, istimewa yang berlainan jenis adalah satu masalah yang sangat tidak baik menurut pahamter, akan tetapi guru Hatimbulan tudak mengendalikan nasehat arif bijak sana dari pengetua-pengetua dan kepala itu.

Lama-kelamaan terbuktilah apa yang diungkapkan pengetua itu benar-benar. Guru Hatimbulan mendirikan gubuk kecil di bukit suci, kemana dia membawa anak-anak itu, seekor anjing kurus membawa mereka dalam setiap hari guru Hatimbulan membawa mereka setelah anak-anak itu menjadi dewasa maka putri atau gadis itu ketika berjalan-jalan kebetulan melihat sebuah pohon bernama pui-piu tanggu.

Pohon itu mempunyai buah yang masak dan manis, si boru Tapinuansa ingin makan buah-buah itu karena itu ia memanjat buah pohon tersebut, ia mengambil dan memakainya akan tetapi ia di telan pohon itu dan ia menjadi satu dengan pohon tersebut, hanya saja kepalanya masih kecil dan kelihatan. Saudaranya menunggu sampai sore dalam kebimbangan mengenai nasib saudaranya kemudian dia pergi ke hutan untuk memeriksanya sambil memanggil-manggil namanya dengan suara yang nyaring.

Dekat pada pohon tersebut sehingga gadis tersebut menyahutinya, Donda heran melihat kejadian itu dan menayakkan mengapa sampai terjadi hal ini. Donda memanjat pohon itu dengan maksud menolong saudaranya, akan tetapi ia juga lengket di pohon tersebut. Kedua anak itu menjerit minta tolong akan tetapi suara sedih hilang dalam gelap gulita itu. Besok paginya anjing mereka datang berlari-lari maka ia pun ikut juga tertelan di pohon itu hanya saja kepalanya kelihatan.

Guru Hatimbulan telah kehabisan akal ia telah banyak mengeluarkan uang untuk datu-datu keperluan gondang dan kurban untuk roh-roh, apa saja yang ia minta diberikan tetapi ia menjadi putus asa. Beberapa hari kemudian ia menemukan datu parponsa ginjang memperkenalkan dirinya. Ia menerangkan dengan pasti bahwa ia dapat melepaskan orang-orang itu. Guru Hatimbulan mendengarnya ia menjawab janganlah kutuk saya, tetapi kutuk lah dirimu sendiri lalu roh itu berkat ” jikalau begitu semestinya bapak pergunakanlah saya dari sekarang sebagai:

Penangkal pada musim hujan

Pemanggil hujan dalam musim kemarau

Penasehat dalam pemerintahan dalam negeri

Teman seperjuangan dalam peperangan

Sumber kebusukan, kerusakan dalam penyakit dan kematian

 

Sumber